Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS

A 4SZS Kft. – továbbiakban, mint szolgáltató és adatkezelő - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségnek.

A 4SZS Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adattovábbítás megfelel a jelen tájékoztatóban és a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató adatai:

Név: 4SZS Kft.

Székhely: 1194. Budapest Kócsag u. 17.

Bemutatóterem: 1191. Budapest, József Attila u. 114.

Cégjegyzékszám: 01-09-365904

Adószám: 10984598-2-43

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-87803

Telefonszám: +36-30-870-5818, +36-30-203-5714

Emailinfo@4farm.hu

Honlap: www.4farm.hu

A szolgáltató kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő addig őrzi az érintett adatait, amíg arra szükség van azon célok megvalósításához, amelyhez azok  begyűjtésre és feldolgozásra kerültek a jelen tájékoztatóban és a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról előzetesen értesíti az érintetteket.

Amennyiben kérdése lenne jelen adatvédelmi tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@4farm.hu e-mail címre és megválaszoljuk kérdését.

 

2. DEFINÍCIÓK

Személyes adat: Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás:  Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás:  Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő:  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés:  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás:  Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal:  Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés:  Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás:  Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés:  Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás:  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó:  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy:  Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

3. ADATKEZELÉS

3.1. Weboldal, webshop regisztráció

A 4vet webshop szolgáltatásai mindenkinek szólnak, aki elmúlt 18 éves. Az adatvédelmi tájékoztató  elfogadásával az érintett kijelenti, hogy elmúlt 18 éves.

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogatható, azonban a termékek megvásárlása csak regisztrált felhasználók számára lehetséges, melyhez személyes adatok megadása szükséges.

Az adatkezelés jogalapja regisztráció vagy hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a szolgáltató honlapján az adatvédelmi tájékoztató elfogadására ill. hírlevél küldésére vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg, adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.

Tájékoztatjuk a www.4farm.hu oldalon regisztráló felhasználókat, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat a hozzájárulás felhasználóáltali visszavonásáig (a visszavonást kérheti a emailben vagy telefonon) az adatkezelő, a későbbi bejelentkezés és vásárlás megkönnyítése érdekébenm, kezeli és adatbázisában tárolja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Vásárlás esetén, a  számlákhoz tartozó személyes adatok tekintetében, a megőrzési idő 8 év, amelyet a számvitelről szóló törvény ír elő.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a felhasználó szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait.

A felhasználó kijelenti, hogy az  így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti az adatkezelő részére.

 

3.2. A regisztráció során megadott adatok célja

Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

 Adat

 Adatkezelés célja

 Név

 szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító

 megrendelések kezelése és teljesítése

 e-mail cím

 szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító

 megrendelések kezelése és teljesítése

 kapcsolattartás

 hírlevél küldése

 Telefonszám

 megrendelések kezelése és teljesítése

 kapcsolattartás

 Számlázási adatok

 megrendelések kezelése és teljesítése

 Szállítási adatok

 megrendelések kezelése és teljesítése

 Jelszó

 szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító

 

3.3. Hírlevél

Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a szolgáltató termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

Hírlevelet a szolgáltató csak abban az esetben küld az érintettnek, ha az érintett ehhez önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul (jelölőnégyzet kipipálásával a adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően). Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (a visszavonást kérheti az emailben, telefonon, vagy a weboldalon megadott linken, valamint a kézhezkapott hírlevélben az erre szolgáló link segítségével). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

3.4. Adatok hozzáférése

A személyes adatokat a szolgáltató (a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező) munkavállalói, illetve a szolgáltató részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a szolgáltató által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

A weboldal és a webáruház tárhely szolgáltatója, mint adatfeldolgozó férhet hozzá a regisztráció vagy hírlevél feliratkozás során megadott adatokhoz:

  • Újlap Kft.

      Székhely: 1174 Budapest, Árpád fejedelem utca 9/B.

      Webcím: http://www.ujlap.hu

Megrendelés esetén a megadott név, cím, szállítási cím és telefonszám, e-mail cím adatokat, a megrendelés adataival együtt a szolgáltató a következő adatfeldolgozók felé továbbítja a kiszállítás teljesítése céljából:

  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

      Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

      Cégjegyzékszám: 13-09-111755

      Adószám: 12369410244

      Web cím: www.gls-hungary.com

  • MPL Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

      Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

      Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463

      Adóigazgatási szám: 10901232-2-44

      Webcím: http://www.posta.hu


3.5. Adatbiztonság

A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatvédelmi incidens észlelése esetén a szolgáltattó haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

 

3.6. Jogok

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, adatkezelő által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az érintett felhasználó kérelmére a szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A szolgáltató a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Törlés helyett a szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A szolgáltató - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelemmel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

4. Egyéb információk

A www.4farm.hu oldal cookie-kat nem haszál.

A felhasználó mentesül minden automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást is.

A tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

 

 

Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.